Resultaten Project Inspraak

Project Inspraak

Op 30 november 2018 is de aanvraag van ABC door het ministerie van Onderwijs goedgekeurd. De naam van het project is: Onderzoek inspraakorganen ervaringsdeskundigen laaggeletterden.

Een korte samenvatting van het project:
Vereniging ABC heeft de wens om inspraak op gemeentelijk niveau op het gebied van laaggeletterdheid te realiseren, zodat bestrijding van laaggeletterdheid effectiever wordt en meer afgestemd op de wensen en behoeften van de laaggeletterde burger. In een verkenning wordt gekeken naar de mogelijkheden voor burgerparticipatie in het lokale bestuur waar het gaat om het beleid op het gebied van laaggeletterdheid en volwasseneneducatie.