ANBI

ABC heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een schenking aan onze stichting biedt hierdoor bepaalde belastingvoordelen in Nederland.

Beschikking Stichting ABC als erkende ANBI-instelling

Giften aan ANBI’S (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.

Sinds 1 januari 2014 geldt voor ANBI’S een publicatieplicht op de internetsite. De gevraagde gegevens worden hieronder verstrekt. Indien meer informatie gewenst is, kunt u contact met ons opnemen.

Anbi

De naam van de instelling

Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering (Publieksnaam: Stichting ABC)


De bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

dhr. Arjan Beune
voorzitter

dhr. Freek Geurdes
bestuurslid trainingen

Vacature
penningmeester

Vacature
bestuurslid testpanels

dhr. Geert Hoogeboom
bestuurslid bedrijfsvoering

dhr. Jos Niels
bestuurslid als afgevaardigde ambassadeurs

mw. Ria van Ras
bestuurslid als afgevaardigde ambassadeurs

mw. Anja Wassing
bestuurslid communicatie


Het RSIN/fiscaal nummer

810795048


Jaarrekening en verslag uitgevoerde activiteiten

Kijk hiervoor op de betreffende pagina.


Standaardformulier publicatieplicht ANBI


De doelstelling van de instelling

Stichting ABC is in 1996 opgericht om de beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goede mogelijkheden voor Nederlandstalige laaggeletterden te bewerkstelligen om als volwassene de vaardigheden lezen, schrijven en rekenen te kunnen leren of hun vaardigheid daarin te verbeteren. De afgelopen jaren is maatschappelijk kunnen functioneren in beroep, vrije tijd en de digitale samenleving ook als belangrijke basisvaardigheid benoemd.

Om deze doelstelling te realiseren, richt Stichting ABC zich op drie soorten van activiteiten: belangen behartigen, voorlichten en ontmoeten.

Iedere volwassene die de basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden onvoldoende beheerst, heeft volgens Stichting ABC het recht om die alsnog te leren. Stichting  ABC stimuleert de kwaliteitsverbetering van het educatiewerk en organiseert de behoefte van deelnemers aan lotgenotencontact. Het opleiden en begeleiden van taalambassadeurs (ex-cursisten die een aanvullende scholing hebben gekregen) is een belangrijke kerntaak.


Het beleidsplan

Als uitwerking van de doelstelling zijn op landelijk niveau de volgende beleidsinitiatieven vastgesteld:

  1. Training van taalambassadeurs, zowel nieuwe als reeds actieven in de provinciale afdelingen.
  2. Onderzoek naar de mogelijkheden om nieuwe provinciale/regionale afdelingen op te richten.
  3. Het organiseren van de landelijke deelnemersdag inclusief de jaarlijkse uitreiking van de ABC trofee.
  4. Het organiseren van de landelijke ambassadeursdag.
  5. Het onderhoud van de database ambassadeurs en de ABC website.
  6. Ondersteunen van de regionale initiatieven rond Taal voor het Leven.
  7. Het begeleiden en ondersteunen van de afdelingen.
  8. Onderhoud van de landelijke ABC organisatie.

Iedere provinciale afdeling van Stichting ABC maakt voor elk jaar een eigen beleidsplan geënt op de regionale mogelijkheden en de beschikbaarheid van ambassadeurs.

Het beloningsbeleid

Vereniging en Stichting ABC is een vrijwilligersorganisatie. De  bestuurders en ambassadeurs hebben recht op een vergoeding van de reiskosten. Ambassadeurs kunnen als vrijwilligers aanspraak maken op een vergoeding overeenkomstig de belastingvrije vergoedingsregels. 

Contactgegevens

Voor de contactgegevens verwijzen wij naar de contactpagina.