‘Deelnemers betrekken bij verbetering kwaliteit volwasseneneducatie’

Learn for Life

Stichting ABC heeft samen met Stichting Learn for Life de afgelopen jaren het Erasmusproject ‘The voice of the learner‘ uitgevoerd. Daarin is in een aantal landen onderzocht hoe laaggeletterden worden bereikt, hoe ingespeeld wordt op hun leervraag en hoe het beleid en uitvoering daaromtrent vorm heeft gekregen. Stichting ABC en Learn for Life organiseren met medewerking van het ministerie van OCW (team Tel mee met Taal) en samen met het team van EPALE deze bijeenkomst om antwoord te geven op de vraag hoe de inspraak van lerenden in de Volwasseneneducatie ook in Nederland kan bijdragen aan de ontwikkeling van kwaliteitscriteria voor beleid en uitvoering inde VE.


Wanneer en waar?

Op woensdag 4 oktober 2023, van 13.00 tot 16.00 uur met aansluitend een borrel.

Ministerie van OCW, Rijnstraat 50, 2515 XP, Den Haag, Nieuwscafé, op de eerste etage


Voor wie?

Professionals, beleidsmakers én vertegenwoordigers / ervaringsdeskundigen van doelgroepen die betrokken zijn bij beleid en uitvoering van volwasseneneducatie. Denk aan mensen van de Leerwerkloketten, de Adviesraad Tel mee met Taal, vakbonden en bedrijven gericht op sociale inclusie en re-integratie en educatieve instellingen.


Aanmelden?

Ga naar: https://www.learn-for-life.nl en klik op de button ‘Meld je aan’. Vriendelijk verzoek je aan te melden vóór 24 september 2023.


Programma

Welkom vanuit ABC en Learn for Life

     1.       Opbrengsten van het Erasmusproject ‘Voice of the Learner’.

Wat leren wij van voorbeelden uit Wales, Vlaanderen en vooral Ierland?

Projectleider Jumbo Klercq licht de bevindingen toe.

     2.       Wat weten wij uit onderzoek en monitoring over dit vraagstuk?

Marlies Elderenbosch (ECBO/CINOP) licht dit toe, onder meer op basis van de ECBO rapportage ‘Kwaliteit is voor mij … aldus de leerder’ en de Handreiking Kwartiermaken voor ervaringsdeskundigen.

Korte pauze

     3.       Discussie in groepjes op welke manier de deelnemers kunnen worden betrokken bij monitoring en verbetering van de volwasseneneducatie .

Wat betekent dit voor de inhoud, vorm en uitvoering. Hebben wij concrete beelden bij de criteria voor kwaliteit van de inspraak in de volwasseneneducatie?

     4.       Reflectie op de opbrengsten en voorstel voor een concrete aanpak

De uitkomsten uit de discussie worden besproken. Daarbij komen meerdere invalshoeken aan bod. Vanuit het Ministerie van OCW, vanuit de praktijk van de educatie en leerders zelf en van koepelorganisaties. Wij willen de uitdaging aangaan om 3 of 4 concrete voorstellen te formuleren die direct in praktijk kunnen worden gebracht. In een vervolg Erasmus +project werken ABC, CINOP deze voorstellen verder uit samen met hun Ierse partner AONTAS.

     5.       Afsluiting en borrel

De bijeenkomst zal worden geleid door Marijke Dashorst.


Meer over dit thema?

Op 11 september 2023 organiseert Stichting ABC in samenwerking met het team Tel mee met Taal de bijeenkomst ‘Op weg naar een landelijk netwerk van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid’. Daarin staat de vraag centraal hoe wij bereiken dat de doelgroep Ervaringsdeskundige Laaggeletterden kan meepraten, voorlichting geeft over laaggeletterdheid en laaggeletterden werft. Daarbij is het creëren van een duurzaam landelijk dekkend netwerk van ervaringsdeskundigen het doel.