Toekenning project Onderzoek inspraakorganen ervaringsdeskundigen laaggeletterden

tekst: 


Op 30 november is de aanvraag van ABC door het ministerie van Onderwijs goedgekeurd. De naam van het project is: Onderzoek inspraakorganen ervaringsdeskundigen laaggeletterden. Klik hieronder op de link om de toekenningsbrief te downloaden.

Lees hier een samenvatting van het project:
Vereniging  ABC heeft de wens om inspraak op gemeentelijk niveau op het gebied van laaggeletterdheid te realiseren, zodat bestrijding van laaggeletterdheid effectiever wordt en meer afgestemd op de wensen en behoeften van de laaggeletterde burger.
In een verkenning wordt gekeken naar de mogelijkheden voor burgerparticipatie in het lokale bestuur waar het gaat om het beleid op het gebied van laaggeletterdheid en volwasseneneducatie.

Centraal in de verkenning staat de inventarisatie welke vormen van inspraak door ervaringsdeskundigen op het gebied van laaggeletterdheid relevant en mogelijk zijn, rekening houdend met de kenmerken van de doelgroep.
Daarnaast wordt gekeken naar welke aspecten van beleid inspraak wenselijk en mogelijk is, welke rollen ervaringsdeskundigen kunnen vervullen en welke condities (training, begeleiding) voorwaardelijk zijn voor een succesvolle implementatie.
In de verkenning wordt gebruik gemaakt van de participatieladder volgens Propper en Steenbergen (1999).
De verkenning wordt uitgevoerd middels een beperkte literatuurstudie, interviews met laaggeletterden, hun begeleiders, experts en gemeentelijke stakeholders. Hierbij wordt ook gekeken naar valkuilen en risico's.

Naar aanleiding van de literatuurstudie en de interviewronde wordt een Rapport van Bevindingen opgesteld met aanbevelingen voor de inrichting van pilots met inspraakorganen laaggeletterdheid.
Dit rapport dient als input voor een geleide klankbordsessie met alle geïnterviewden. Doel is om inhoudelijk te checken of het geschetste beeld kloppend is en voor draagvlak onder zowel ervaringsdeskundigen, lokaal bestuur en andere stakeholders kan zorgen.
Op basis van de klankbordsessie wordt het Rapport van Bevindingen bijgesteld.
Het rapport vormt de basis voor een op te stellen implementatieplan voor de inrichting van pilots.

In de verkenningfase worden tevens voorbereidingen getroffen voor de pilots (voorlopige competentieprofielen, werving locaties en ervaringsdeskundigen).
 
categorie: 
23
categorie2: 
150
categorie3: 
0
contactformulier algemeen: 
uit
chatkamers: 
uit
lees meer tekst: 
aan
contactformulier voorzitter: 
uit
contactformulier secretaris: 
uit
contactformulier webmaster: 
uit
Toekenning project Onderzoek inspraakorganen ervaringsdeskundigen laaggeletterden


Op 30 november is de aanvraag van ABC door het ministerie van Onderwijs goedgekeurd. De naam van het project is: Onderzoek inspraakorganen ervaringsdeskundigen laaggeletterden. Klik hieronder op de link om de toekenningsbrief te downloaden.

Lees hier een samenvatting van het project:
Vereniging  ABC heeft de wens om inspraak op gemeentelijk niveau op het gebied van laaggeletterdheid te realiseren, zodat bestrijding van laaggeletterdheid effectiever wordt en meer afgestemd op de wensen en behoeften van de laaggeletterde burger.
In een verkenning wordt gekeken naar de mogelijkheden voor burgerparticipatie in het lokale bestuur waar het gaat om het beleid op het gebied van laaggeletterdheid en volwasseneneducatie.

Centraal in de verkenning staat de inventarisatie welke vormen van inspraak door ervaringsdeskundigen op het gebied van laaggeletterdheid relevant en mogelijk zijn, rekening houdend met de kenmerken van de doelgroep.
Daarnaast wordt gekeken naar welke aspecten van beleid inspraak wenselijk en mogelijk is, welke rollen ervaringsdeskundigen kunnen vervullen en welke condities (training, begeleiding) voorwaardelijk zijn voor een succesvolle implementatie.
In de verkenning wordt gebruik gemaakt van de participatieladder volgens Propper en Steenbergen (1999).
De verkenning wordt uitgevoerd middels een beperkte literatuurstudie, interviews met laaggeletterden, hun begeleiders, experts en gemeentelijke stakeholders. Hierbij wordt ook gekeken naar valkuilen en risico's.

Naar aanleiding van de literatuurstudie en de interviewronde wordt een Rapport van Bevindingen opgesteld met aanbevelingen voor de inrichting van pilots met inspraakorganen laaggeletterdheid.
Dit rapport dient als input voor een geleide klankbordsessie met alle geïnterviewden. Doel is om inhoudelijk te checken of het geschetste beeld kloppend is en voor draagvlak onder zowel ervaringsdeskundigen, lokaal bestuur en andere stakeholders kan zorgen.
Op basis van de klankbordsessie wordt het Rapport van Bevindingen bijgesteld.
Het rapport vormt de basis voor een op te stellen implementatieplan voor de inrichting van pilots.

In de verkenningfase worden tevens voorbereidingen getroffen voor de pilots (voorlopige competentieprofielen, werving locaties en ervaringsdeskundigen).