info over ABC


De vereniging ABC en Stichting Lezen en Schrijven hebben met elkaar afspraken gemaakt over de inzet en begeleiding van Taalambassadeurs. Per afdeling (ABC) of regio (L&S) is er één contactpersoon die coördineert. Een taalregisseur, een regiomedewerker of een vrijwilliger (in geval van ABC) kan deze taak op zich nemen. De contactpersoon/begeleider is de spin in het web van het regionale netwerk van Taalambassadeurs.
 
Taken contactpersoon.
Eindverantwoordelijk voor de begeleiding van Taalambassadeurs.   
1. Op de hoogte van en actie ondernemen naar aanleiding van:
- de activiteitenvan Stichting Lezen en Schrijven en vereniging ABC.
- de wervingsmaterialen.
- de mogelijkheden om de Taalambassadeurs in beeld te laten komen.
2. Resultaten en successen delen met Stichting Lezen en Schrijven en vereniging ABC.
3. Binnen zijn of haar afdeling/regio bijeenkomsten, uitstapjes en trainingen voor Taalambassadeurs organiseren. Tijdens die ontmoetingen wisselen de Taalambassadeurs ervaringen uit, leren van elkaar, kijken terug op onderdelen van de training, maken nieuwe plannen en stellen leervragen.
4. Als daar behoefte aan vervolgtrainingen organiseren. Tijdens zo’n training wordt bijvoorbeeld samen het wervingsmateriaal bekeken en geëvalueerd, worden bestaande en nieuwe filmpjes bekeken en wordt gekozen voor het bijwonen van specifieke bijeenkomsten.
5. Altijd het eerste aanspreekpunt voor organisaties die een Taalambassadeur willen inzetten. Hij of zij is goed op de hoogte van de activiteiten die iedere ambassadeur afzonderlijk kan en wil.
6. Ervoor zorgendat de Taalambassadeurs op de hoogte zijn van bijeenkomsten die Stichting Lezen en Schrijven en Vereniging ABC organiseren, bijeenkomsten tijdens de Week van de Alfabetiseren. deelnemers- en Taalambassadeursdagen enz. Taalambassadeurs diebestuurslid van een ABC afdeling zijn, stimuleren een actieve rol binnen de vereniging te hebben.
7. Eén of twee keer per jaar de Taalambassadeurs in het zonnetje zetten
8. Zorgen voor de vrijwilligers- en reiskostenvergoeding.
 
Bij de organisatie van activiteiten voor Taalambassadeurs kan de contactpersoon altijd ondersteuning zoeken bij de Vereniging ABC en/of de Stichting Lezen en Schrijven.                       

Eigenschappen en taken van de begeleider.
Voelt zich betrokken bij mensen die weinig basisvaardigheden bezitten zo als spreken, lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Hij/zij begrijpt de gevolgen hiervan voor  de betrokkenen.
 
Heeft empathisch vermogen, geduld en beleeft er plezier aan deze mensen te ondersteunen en te begeleiden.
 
Is zich bewust van het belang van een zorgvuldige begeleiding van Taalambassadeurs, die geen schade mogen oplopen in hun werk als ambassadeur.
 
Is flexibel ten aanzien van contact met Taalambassadeurs buiten werkuren (volgens redelijke afspraken).
 
Is trots dat Taalambassadeurs grote stappen zetten en veel in het centrum van de belangstelling komen te staan. Staat juichend als coach aan de zijlijn.
 
Betuttelt Taalambassadeurs niet, maar werkt juist toe naar meer zelfstandigheid met oog op hun kwetsbaarheid.
 
Zorgt voor gedegen voorbereiding en nazorg bij activiteiten en behoudt altijd overzicht. Kan ook loslaten wanneer Taalambassadeurs zelfstandig kunnen optreden.
 
Is zich bewust dat reizen een probleem kan zijn, dus zorgt ervoor dat alles goed uitgezocht en begeleid wordt.
 
Begeleidt Taalambassadeurs bij het bijhouden van hun portfolio.
 
In geval van begeleiding van een ABC afdeling: draagt zorg voor voldoende aanwas van Taalambassadeurs binnen de afdeling en stimuleert hun ontwikkelingen en verantwoordelijkheidsgevoel voor en binnen de vereniging.
 

De vereniging ABC en Stichting Lezen en Schrijven hebben met elkaar afspraken gemaakt over de inzet en begeleiding van Taalambassadeurs. Per afdeling (ABC) of regio (L&S) is er één contactpersoon die coördineert. Een taalregisseur, een regiomedewerker of een vrijwilliger (in geval van ABC) kan deze taak op zich nemen. De contactpersoon/begeleider is de spin in het web van het regionale... lees verder
 
ABC wil de belangen behartigen van laaggeletterden in Nederland. Volwassenen die onvoldoende basisvaardigheden bezitten om zich in onze  dynamische wereld te handhaven moeten het recht krijgen op kwalitatief goed onderwijs respectievelijk bijscholing in basisvaardigheden in de regio waar ze wonen. Onze ambassadeurs als ervaringsdeskundigen spelen daarbij een belangrijke rol.  Website: http://www.a-b-c.nu/
ABC is een vereniging met 7 provinciale afdelingen en een landelijk bestuur.
Het landelijk bestuur is op zoek naar een  bestuurslid met het profiel:
Algemeen:
- Heeft affiniteit en liefst ervaring in het werk met de doelgroep laaggeletterden.
- Is op vrijwillige basis 20  dagen op jaarbasis beschikbaar. *)
- Heeft ervaring in het coördineren en samenwerken met vrijwilligers.
- Wil opereren in een ‘uitvoerend’ bestuur.
- Verantwoordelijkheid mee willen dragen voor en meedoen met de gehele breedte van het landelijk bestuurswerk.  
Specifiek voor de coördinatie taalambassadeurs:
- Initiatieven nemen voor werving, begeleiding en opleiding van taalambassadeurs.
- Idem voor de opleiding en begeleiding van begeleiders van de TA’s in de afdelingen.
- Onderhouden van contacten met de afdelingen, docenten en collega instellingen.
- Zorg dragen voor beoordeling offertes, opstellen contracten en facturering.
- Kwaliteitsbewaking.
 
ABC biedt aan de bestuurder een groep enthousiaste en betrokken collega bestuurders, een dankbare taak en trotse taalambassadeurs die hun eigen ontwikkeling weer regie geven. Onkosten worden vergoed.
Indien mogelijke kandidaten geen interesse hebben in het bestuurlijk werk maar wel een meer afgebakend taak willen verrichten dan zij ook zeer welkom.

*) Organisaties, instanties  of bedrijven die maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel hebben staan, worden uitgenodigd om een medewerker die over genoemde kwaliteiten beschikt te detacheren,  om niet, naar ABC.  ABC  is sinds 1 januari 2015 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat biedt mogelijkheden voor belastingvrij schenken.

Belangstellenden kunnen zich wenden tot Wil van Dijk, voorzitter ABC
Mobiele telefoon: 06 20424804,
email: wilvandijkwvd@gmail.com
 
 
 
ABC wil de belangen behartigen van laaggeletterden in Nederland. Volwassenen die onvoldoende basisvaardigheden bezitten om zich in onze  dynamische wereld te handhaven moeten het recht krijgen op kwalitatief goed onderwijs respectievelijk bijscholing in basisvaardigheden in de regio waar ze wonen. Onze ambassadeurs als ervaringsdeskundigen spelen daarbij een belangrijke rol.... lees verder